Dutch Lanka Friendship Foundation

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

In Sri Lanka zit een kind met een beperking in de verdrukking. Vanuit religieus oogpunt wordt de beperking als een straf gezien, iets waarvoor veel ouders zich schamen, waardoor het kind verstopt wordt. Daarnaast hebben ouders een financieel probleem, omdat het gehandicapte kind niet naar school kan en ook geen bijdrage thuis kan leveren. De Sri Lankaanse overheid biedt weinig scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen, met name in de afgelegen gebieden in Noord- en Oost-Sri Lanka.

De Friendship Foundation is een Nederlandse stichting, die sinds 2005 vier projecten ondersteund in Oost-Sri Lanka. Zij werken met doelgroepen die in de Sri Lankaanse maatschappij minder snel gezien worden en aandacht des te meer verdienen. In Sarana Gehandicaptenhuis en Sarana Education streven ze ernaar om vrouwen en kinderen met een beperking hun talenten te laten ontwikkelen. Daarbij bieden ze bejaarden, in Sarana Bejaardentehuis, een fijne omgeving om te wonen. Als laatste begeleiden zij misbruikte meisjes in Bird's Nest Safe House op hun weg terug naar de maatschappij.

Een van hun projecten is Sarana Education, een centrum waar 27 kinderen tussen de 5 en 18 jaar oud en met een beperking, vijf dagen per week liefdevol opgevangen worden en zich kunnen ontwikkelen. Sinds de oprichting in 2013 werken hier 4 leraressen en 3 beroepsbegeleiders onder leiding van de assistent-projectmanager. De energie, de passie en de kennis die het team heeft is onmisbaar voor het slagen van Sarana Education en de ontwikkeling van de kinderen. Het Sarana project is gelegen in Uhana - Ampara Districht- in Sri Lanka.

Sarana Eduation biedt opvang en dagbesteding aan kinderen met een beperking. Zo houden de ouders de mogelijkheid om hun kind thuis te laten opgroeien maar ook hun eigen werkzaamheden die voor brood op de plank zorgen uit te kunnen voeren. Er wordt getracht de kinderen met kleine stapjes te begeleiden in 'het zelf doen'.

 

In onderstaand filmpje kunt u meer zien van Sarana Education:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maatschappelijke focus ligt op drie punten:

1. Het kind: Het ontwikkelen van de talenten van kinderen met een beperking zodat zij in de toekomst een steentje bij kunnen dragen aan het gezin.

2. Het gezin: Door opvang op Sarana kunnen beide ouders werken, waardoor de financiële en sociale situatie thuis direct verbetert.

3. De maatschappij: De Friendship Foundation geeft voorlichting over de mogelijkheden van mensen met een beperking om zo meer sociale acceptatie te bewerkstelligen.

 

Het sleutelwoord van de Friendship Foundation is 'zelfredzaamheid'. De leraressen en beroepsopleiders leren de kinderen 'het zelf  te doen': aankleden, tandenpoetsen, eten, om voor zichzelf te kunnen zorgen, maar ook: afwassen, vegen, helpen met koken, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het gezinsleven. In nauw overleg met de ouders wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de behoefte van het gezin.Tevens wordt aandacht besteed aan de basisschoolvakken, zodat in de toekomst ook een zekere mate van zelfstandigheid kan worden bereikt.

 

november 2018

Naast het onderwijskundig plan biedt de Friendship Foundation ook vervoer aan voor de kinderen. Zij worden iedere ochtend opgehaald en 's middags weer thuisgebracht omdat zonder dit vervoer Sarana voor veel kinderen onbereikbaar zou zijn. Nu is na een aantal jaar echter de huidige bus nodig aan vervanging toe. Daarom wordt SBB om een financiële bijdrage gevraagd, zodat het vervoer maar ook de veiligheid van de kinderen gewaarborgd kan blijven. Gezien het mooie initiatief van de Friendship Foundation en de focus van deze stichting die perfect aansluit bij die van SBB zal er met veel plezier bijgedragen worden aan de aanschaf van een nieuwe bus!

--------------------------------------------------

Nu, in 2019/2020, wordt gezien dat de eerste kinderen van het Sarana Education project 18 jaar worden en daarmee de school moeten verlaten. Echter komt er vanuit hen en hun ouders de terechte vraag of er geen mogelijkheid is tot verder leren, om - aansluitend op de doelstellingen van de stichting - ook in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit was voor Dutch Lanka Friendship Foundation het teken om een praktijkschool op te richten.

Op deze praktijkschool kunnen momenteel 15 leerlingen met hun ouders terecht om verschillende vaardigheden aan te leren, maar het plan ligt er om dit uit te breiden naar 25 leerlingen met hun ouders. De ouders van deze leerlingen vervullen een belangrijke rol binnen het praktijkonderwijs, door hen te betrekken bij het onderwijs, leren zij de mogelijkheden van hun kinderen. Zo kunnen ouders hun kinderen thuis verder begeleiden bij het uitvoeren van de opgedane kennis. Daarnaast leren de ouders, vaak ongeschoold, een beroep waarmee zij, samen met hun kind, de financiële situatie thuis kunnen verbeteren.

De basis voor de praktijkschool bestaat uit een aantal verschillende takken, waar de kinderen verschillende vaardigheden kunnen leren: De Sarana Shop, de pottenbakkerij, de moestuin, fruitboomgaard en kruidentuin; dit zijn activiteiten die meerdere doelen dienen. Ten eerste zijn het leermogelijkheden voor de kinderen en hun ouders, ten tweede worden maaltijden uit eigen tuin bereid en ten derde worden producten verkocht. Op deze manier wordt geïnvesteerd in een duurzame manier van opleiden en samenleven, voor de scholieren, voor het project zelf en op de langere termijn voor de maatschappij.

Aangezien dit een omvangrijk project is, is er steun van vele kanten nodig om dit te kunnen bewerkstelligen. SBB is onder de indruk van de reeds bereikte doelen, en vindt het nieuwe project ook weer een bewonderenswaardig initiatief. Daarom zal met plezier opnieuw steun worden verleend aan een deel van dit project - namelijk de pottenbakkerij -, mits zij de volledige fondsen voor het project bij elkaar verzameld krijgen.

--------------------------------------------------

Eind 2019 meldde DLFF dat de leerlingen van Sarana Education, die 18 jaar geworden zijn, grote behoefte hebben aan praktijkonderwijs. Nieuw doel is deze jeugdigen zo zelfredzaam mogelijk te maken, maatschappijkennis en praktische vaardigheden aan te leren, zodat ze in de toekomst zelfstandig zullen functioneren en ook een passend beroep kunnen uitoefenen.

Hiertoe is een groots plan bedacht waarin wordt voorzien in nieuwe lokalen en nieuw lesmateriaal. Diverse fondsen steunen dit plan. SBB droeg bij aan de realisatie van een pottenbakkerij.

--------------------------------------------------

mei 2021 - Lespakketjes thuis bezorgd bij  kinderen van de speciale school Sarana.

Het Corona virus heeft ook in Sri Lanka gezorgd voor vele beperkingen.

Kinderen konden niet meer naar school, en ouders konden niet meer uit werken.

De Dutch Lanka Friendship Foundation heeft behalve de noodzakelijke noodhulp ook een plan uitgewerkt met de mensen ter plaatse om de schoolse vaardigheden van de kinderen met een verstandelijke beperking die leerling zijn van het speciaal onderwijs school Sarana in stand te houden. Elk kind wordt wekelijks bezocht door een van de leerkrachten met een op het kind toegesneden lespakketje. De leerkracht kan zo ook contact houden met de ouders en hen begeleiden. Door deze thuisbezoeken kan ook direct bekeken worden hoe de thuissituatie is en of de veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

De lockdown is sinds februari 2021 iets versoepeld en Sarana mag weer aangepast open. Kinderen met een hoger niveau komen een deel van de week naar school, met inachtneming van geldende Covid-maatregelen. De ernstig beperkte kinderen kunnen nog niet komen omdat ze teveel verzorging nodig hebben. Dus voor hen gaan de thuisbezoeken gewoon door. En wellicht wordt dit weer nodig voor alle kinderen want het Corona virus  wordt helaas weer actiever in Sri Lanka. 
Deze vorm van onderwijs brengt extra kosten met zich mee. SBB draagt graag bij aan de kosten van dit mooie initiatief.

 

juni 2021

 

Dutch Lanka Friendship Foundation heeft ook een eigen website: www.friendshipfoundation.nl 

Klik op de volgende link voor mooie foto's van bovenstaand project:
Fotoboek Dutch Lanka Friendship Foundation