Stichting Weeshuizen Belarus

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Stichting Weeshuizen Belarus dankt haar bestaan aan Ria Schraverus die de stichting op 7 september 2001 heeft opgericht nadat zij met eigen ogen de omstandigheden had gezien waarin kinderen met een verstandelijke beperking in Belarus leven.

Doel
De stichting heeft ten doel:

  • Het verlenen van materiële en immateriële steun aan weeshuizen in Belarus, alsmede het verbeteren van leefomstandigheden en het vergroten van toekomstkansen van weeskinderen aldaar woonachtig.
  • Het ondersteunen van zorginstellingen, bijvoorbeeld ziekenhuizen of psychiatrische inrichtingen, evenals van individuele gezinnen in Belarus
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie
Verbeteren van onderwijs voor jongeren met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hen leren te integreren in de maatschappij zowel qua leven, wonen als werken.

Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door kinderen met lichte verstandelijke beperkingen, kinderen in een achterstandssituatie en kinderen met andere beperkingen. Dit betreft zowel meisjes als jongens in de leeftijd van ongeveer 7 tot ongeveer 19 jaar oud. Zij doorlopen 10 klassen, aangevuld met de klassen 11 en 12 (de beroepsopleiding).

 

Toekomstplannen

Het ‘Plan toeleiding naar arbeid’ heeft als doel om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen voor (wees)kinderen met een beperking en om tot een nieuw toeleidingstraject naar arbeid te komen. Het is dus een vervolgstap op de eindsituatie in Kalinovka, maar dan voor alle kinderen in Belarus die tot de doelgroep behoren.

Wat willen ze bereiken?
Gedurende de periode, dat men in een hulpverlenend schoolinternaat verblijft, moet alles erop gericht zijn om een succesvolle integratie en/of socialisatie in de maatschappij en leefomgeving te realiseren. Dat betekent dus dat in al die jaren aandacht besteed moet worden aan onderwijs, leefomgeving, arbeidsparticipatie en vrije tijdsbesteding; met andere woorden, elk persoonlijk domein krijgt aandacht. Het ultieme is natuurlijk dat, wanneer een jeugdige het hulpverlenend schoolinternaat verlaat, hij/zij over een eigen woonplek met baan en zinvolle vrijetijdsbesteding beschikt zodat hij/zij als een volwaardige burger in de samenleving kan participeren.

Arbeidstoeleiding is een bijzonder cruciaal onderdeel van het gehele traject. Het is de sleutel tot succes om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Dit betekent dat er veel meer aandacht geschonken moet worden aan arbeidshouding, toeleiding en het vinden van werk. Een langdurig en ingewikkeld proces wat gekenmerkt wordt door een intensieve begeleiding van deze jeugdigen, mede in verband met hun beperking.

 

Met het oog op bovenstaande doelstellingen wordt nu ook nagedacht om de kinderen een directe vakopleiding te laten volgen, het gaat hierbij om bijvoorbeeld een timmeropleiding, naaiopleiding en de opleiding groenteteelt, tuinbouw en veeteelt. Hiervoor zal een extra leslokaal moeten worden ingericht. Ook hiervoor wordt de hulp van SBB gevraagd.

 

SBB vindt het initiatief dat Stichting Weeshuizen Belarus neemt bewonderenswaardig en vindt het toekomstperspectief dat geboden wordt aan kinderen met een beperking een mooi onderdeel van dit project. Dit is dan ook de reden dat SBB met plezier haar steun verleent aan Stichting Weeshuizen Belarus om dit project binnen de periode van 5 jaar die zij hiervoor hebben ingecalculeerd te volbrengen.

 

Meer informatie over Stichting Weeshuizen Belarus kunt u vinden op haar eigen site: www.weeshuizenbelarus.nl